Życie szkoły

SPInKA

01.09.2017r. rozpoczął działalność Szkolny Punkt Informacji i Kariery "SPInKa" realizowany w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II", do którego przystąpiła gmina Miechów. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównymi celami funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery jest:

 • Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.
 • Rozbudzanie aspiracji zawodowych wśród uczniów i motywowanie ich do działania.
 • Kształtowanie umiejętności wśród uczniów analizowania swoich cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu.
 • Dostarczanie uczniom informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
 • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.
 • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności podejmowania decyzji.
 • Przygotowanie uczniów do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej.
 • Kształcenie wśród uczniów nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu.
 • Kształtowanie wśród uczniów postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości.
 • Kreowanie wśród uczniów postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.
 • Pogłębianie i uporządkowanie wiedzy uczniów na temat struktury i funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych.
 • Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, na temat rynku pracy.
 • Zapoznanie z podstawami prawa pracy, poznanie zasad i trendów rządzących rynkiem pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Adresatami działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach Szkolnego Punktu Informacji i Kariery są przede wszystkim uczniowie oraz ich rodzice. Wsparcie doradcze polega na realizacji warsztatów w klasach III i zakończone jest stworzeniem Indywidualnego Planu Działań dla uczniów. Ponadto doradca prowadzi ogólnodostępne dyżury dla uczniów, rodziców i nauczycieli a także organizuje różne formy aktywności dla uczniów np. wizyty zawodoznawcze na Festiwalu Zawodów w Krakowie.

Program GIODO

Szlachetna paczka

Współpraca z Instytutem Goethego

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Pomoc innym

Lepsza Szkoła

Wykonanie: Dorota Gajos